Vedtekter i Anfi Club Norway

ANFI CLUB NORWAY - VEDTEKTER

§1. Organisasjonens navn er: Anfi Club Norway (ACN) 

§2. ACN skal være en interesseorganisasjon for andelseiere på; Anfi Beach Club, Club Puerto Anfi, Club Monte Anfi, Club Gran Anfi samt for andelseiere Anfi Tauro.

§3. Formålet med denne interesseorganisasjonen er å ivareta medlemmenes interesser på best mulig måte, være   bindeleddet mellom medlemmene, klubb komiteene og ledelsen på de fem leilighetsanleggene.  ACN skal også være et kunnskapsforum og en informasjonskanal som bistår sine medlemmer med spørsmål og saker på en slik at medlemmene får best mulig utbytte av sine ukeandeler.

§4. ACN skal jobbe for få flest mulig andelseiere som medlemmer.

§5. ACN skal på generalforsamlinger i de fem leilighetsanleggene, bidra til at flest mulig av ACN medlemmenes stemmer er representert. 

§6. ACN skal aktivt jobbe for at det nomineres og velges inn et ACN medlem som representant i hver av klubb komiteene på Anfi del Mar / Anfi Tauro. 

§7. Styret i ACN skal aktivt jobbe for et godt samarbeid og god dialog med alle komitemedlemmer og sørge for at komite medlemmene i de respektive komiteer får informasjon om saker som ACN sine medlemmer ønsker å fremme.

§8. ACN skal søke samarbeid med tilsvarende interesseorganisasjoner i andre land, hvor hovedhensikten med samarbeidet er å fremme saker i fellesskap, når dette er formålstjenlig for ACN sine medlemmer.

§9. ACN skal ledes av et styre med minimum fem medlemmer og minst ett varamedlem. Styret skal bestå av følgende roller: Leder, Nestleder, Sekretær, Kasserer og Medlemskontakt. Styret velges på ACN Generalforsamling. Leder for ACN velges for ett år, de øvrige styremedlemmer velges for to år, dog velges nye styremedlemmer for ett år. 

§10. ACN skal ha en valgkomite bestående av tre medlemmer. Valgkomiteen velges på ACN generalforsamling, for et år av gangen. Medlemmer av styret kan ikke være medlem av valgkomiteen. 

§11. ACN styret er beslutningsdyktig når minimum tre av styrets medlemmer, inklusive leder, er til stede.  Avstemninger i styret avgjøres ved alminnelig flertall, hvor hvert styremedlem har en stemme, ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Ved beslutnings saker må det foreligge minst tre stemmer for.

§12. ACN generalforsamling er klubbens øverste organ og avholdes årlig, innen utgangen av april måned. Tid og sted for generalforsamling skal varsles medlemmene i god tid, minst 4.uker før.    

§13. Følgende saker behandles / besluttes på generalforsamlingen: 
- Åpning ved leder, godkjenning av innkallingen og saksliste
- Valg av tellekorps og referent, samt to medlemmer til å undertegne protokollen
- Styrets års beretning, siste års regnskap, medlemskontingent, styrehonorar og budsjett.
- Behandle innkomne forslag.  
- Valg av representanter til styret og valg komite.

§14. Innkalling til ACN generalforsamling, inkludert saksliste og informasjon om generalforsamlingen skal sendes ut til medlemmer og gjøres tilgjengelig for medlemmer på ACN sin web side senest tre uker før dato for generalforsamling. 

§15. Årsberetning, revidert regnskap og valgkomiteens innstilling til nytt styre, ref. §9, §10,§11. skal være tilgjengelig   for medlemmene på ACN sin web side senest tre uker før dato for generalforsamling.

§16. Innkommende forslag, som ønskes tatt opp på generalforsamlingen, må være i styret i hende senest 14 dager før dato for generalforsamling.

§17. De mottatte forslag skal gjøres tilgjengelig for medlemmene på ACN web side senest 12 dager før generalforsamling.

§18. Fullmakter til generalforsamlingen må være styret i hende senest 7.dager før dato for generalforsamling.

§19. Avstemninger på ACN generalforsamlinger avgjøres med alminnelig flertall, hvor hvert hovedmedlem har en stemme. Familiemedlemmer har ikke stemmerett.

§20. Adgang til ACN generalforsamling har hovedmedlemmer og familiemedlemmer som har betalt  medlemskontingenten for gjeldene år. Det skal foretas registrering av alle som deltar på generalforsamlingene.

§21. Styret i ACN kan invitere gjester som ikke er medlemmer av ACN, til å delta på Generalforsamlingen, men disse har ikke stemmerett. 

§22. ACN styrets representanter får dekket kostnader de har i forbindelse med styrearbeid mot kvittering.  

§23. ACN medlemskontingent blir fastsatt på Generalforsamlingen. 

- Medlemskontingent forfaller til betaling 31.januar for inneværende år. 

- Medlemmer som ikke betaler medlemskontingent selv etter purring/betalingsvarsel, vil få informasjon om at medlemskapet vil bli strøket dersom medlemskontingenten ikke betales innen forfalls dato på purring. 

- Medlemmer som strykes fra medlemsregister vil ikke lenger få tilgang til ACN sine medlemssider. Ved ikke betalt medlemskontingent er vedkommende per definisjon ikke medlem i ACN.

§24. ACN medlemmer som har en opptreden som ikke tjener klubben, vil kunne bli ekskludert som medlem av ACN. Det er styret som behandler / beslutter om et medlem skal ekskluderes. Styret i ACN har mandat til å avvise søknad om medlemskap i ACN dersom medlem har vist en opptreden som ikke tjener klubben. 

§25. Kontakten mellom styret og medlemmene skal primært gå gjennom telefonkontakt eller e-post til medlemskontakten. 

§26. ACN web side og ACN Facebook gruppe skal ha en forside som er åpen for alle, hvor det informeres om hvem som står bak disse sidene, hvilke fordeler medlemmer av ACN har og hvordan man går fram for å bli medlem. I tillegg skal det være medlemssider som kun er tilgjengelige for medlemmer som har betalt medlemskontingent. Medlemssider krever brukernavn og passord.

§27. ACN skal ikke drive med eller støtte kommersiell aktivitet, som kan ha noe med Anfi del Mar sin drift å gjøre, annet enn å knytte direktekontakt mellom medlemmer som ønsker å kjøpe, selge, bytte eller leie egne, private ukeandeler. 

§28. Styret i ACN har ansvaret for at klubben har et oppdatert medlemsregister og et ansvar for at opplysninger i medlemsregisteret behandles konfidensielt i tråd med gjeldene GDPR regler. 

§29. Styret i ACN har mandat til å beslutte systemleverandør for utvikling, vedlikehold og oppdatering av internettsider og medlemsregister. 

§30. ACN sine vedtekter skal være vedtatt på ACN Generalforsamling. Endring av vedtekter kan bare behandles på ordinær generalforsamling og må for å være gyldig vedtas med minst 2/3 av de avgitte stemmer. Forslag til vedtektsendring behandles som innkomne forslag til generalforsamling. Det er ikke anledning til å fremme benkeforslag om vedtektsendring.


*Disse vedtekter ble behandlet og godkjent på ACN Generalforsamling 30.oktober 2021.